Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ClinHouse sp. z o.o. (ul. Astrów 12, Zabrze 41-807, biuro@clinhouse.pl nr telefonu: +48 733 022 889). Informujemy że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo kontaktu bezpośredniego z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@clinhouse.pl.
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzaniu danych w celach:
  • udzielenia świadczeń zdrowotnych (dane wrażliwe) i/lub prowadzenia badań klinicznych,
  • przekazywania wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia,
  • realizacji profilaktyki zdrowotnej i otrzymywania informacji w zakresie usług medycznych, w tym prowadzonych badań klinicznych za pośrednictwem środków elektronicznych (sms, mms, telefonia komórkowa, e-mail),
  • oceny satysfakcji klienta za pośrednictwem środków elektronicznych (sms, mms, e-mail),
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych i podatkowych,
  • zwrotu kosztów dojazdu lub rekompensaty za udział w badaniu klinicznym.

 

W celu skorzystania z naszych usług niezbędne będzie przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, dokumentacja medyczna. Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia powyższych usług.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia świadczenia zdrowotnego i/lub udziału w badaniu klinicznym.
 
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć osoby upoważnione przez administratora w tym pracownicy administratora danych oraz podmioty, którym zostanie zlecone wykonanie badań medycznych lub analiz laboratoryjnych w celu zapewnienia ciągłości udzielenia świadczeń medycznych, jak również upoważnieni przedstawiciele krajowych nadzorujących podmioty lecznicze i przedstawiciele krajowych i/lub zagranicznych biur/międzynarodowych instytucji nadzorujących Badania Kliniczne (w tym poza Unię Europejską). Dostęp do danych mogą mieć także dostawcy współpracujący z ClinHouse w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem technicznym, organizacyjnym oraz w zakresie usług doradczych i prawnych.
 
Dane osobowe w sprawie badań klinicznych oraz świadczenia usług medycznych będą przechowywane przez okres minimum 20 lat od końca roku kalendarzowego ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi prawami pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dane kontaktowe w celach marketingowych będą przetwarzane od czasu wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe w celach podatkowych będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym. Po upływie powyższych okresów dane zostaną poddane usunięciu lub anonimizacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zażądania na piśmie wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wycofania zgody proszę skontatować się z Administratotem Danych z wykorzystaniem wyżej wymienionego adresu. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na udzielenie świadczenia medycznego i/lub udział w Badaniu Klinicznym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ul. Tarnopolska 77, 41-807 Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Dojazd do Centrum Medycznego:

ul. Tarnopolska 77
41-807 Zabrze

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze

Ważne informacje:

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Kontakt z Centrum Medycznym:

Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się wielospecjalistyczne Centrum Medyczne w Zabrzu, oferujące wysoki poziom świadczeń ambulatoryjnych oraz prowadzonych badań klinicznych, na obszarze Górnego Śląska.

created by Słoneccy.pl

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze